pikto_mail sekretariat.t18@wroclawskaedukacja.pl ,    pikto_phone +48 71 798 67 08                 

Zanim zaczniesz kurs prawa jazdy wyrób w swoim Wydziale Komunikacji numer do Profilu Kandydata Kierowcy. To dokument zawierający Twoje dane jako przyszłego kierowcy.  

 

Gdzie wyrobię numer PKK?

 

 • Wydział Komunikacji wg  miejsca zameldowania – bezpłatnie do 3 dni roboczych. Wymagany zapis telefoniczny.
 • Jeśli nie masz 18 lat przyjdź z rodzicem
 •   we Wrocławiu :
  Wydział Spraw Obywatelskich

   Dział Uprawnień Kierowców
   fax +48 71 777 76 00
   Informacja działu:
   tel. + 48 71 777 77 77       
 • Wymagany zapis telefoniczny:
  Centrum Obsługi Mieszkanców 
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala obsługi w Dziale Uprawnień Kierowców (S1)  okienka 1-3                                                            
  Godziny przyjmowania klientów:
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15

 

 • Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
  Strona (osoba zamierzająca przystąpić do szkolenia na prawo jazdy).                                                       
  Jeśli nie masz 18 lat przyjdź z rodzicem

 

 

   Nie chcesz wychodzić z domu? Złóż wniosek online!

 • Zarejestruj się na stronie www.esp.pwpw.pl
 • Do wniosku dołącz wszystkie wymagane dokumenty we właściwej postaci elektronicznej.
 • Informacje zawarte na stronie PWPW powinny pomóc w przebrnięciu całej procedury.

 

 

Co zabrać do wydziału komunikacji zgłaszając się po numer PKK?

 •  Wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go na miejscu. Jeśli podasz na wniosku nr telefonu lub e-mail otrzymasz informację o gotowości do odbioru prawa jazdy.

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu )

dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu ). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców (przynajmniej jeden rodzic składa podpis przy urzędniku). Jeśli nie masz 18 lat przyjdź do urzędu z rodzicem. W przypadku sprawowania władzy wyłącznie przez jednego z rodziców należy okazać dokument potwierdzający ten fakt.

•  Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły (tłumaczenie prawa jazdy musi stanowić integralną całość z kopią).

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Profil kandydata na kierowcę generowany jest na poczekaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, jednak w przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu okres ten może wydłużyć się do ok 30 dni.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 •   wniosek z oświadczeniem o miejscu zamieszkania
  Uwaga! 
  Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie ! ), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm , wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

 • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.
  - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim wypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011.127.721)
  - osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • kserokopia prawa jazdy, jeżeli było wcześniej wydane
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) Jeśli nie masz 18 lat przyjdź z rodzicem.
 • cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

Uwaga! 
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami

 

 

Załączniki :

 

-  Wniosek:    https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/13713

- oświadczenie zgoda rodziców:    https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/13748